divendres, 13 de maig de 2011

Comentaris al programa electoral de Falles del PP


Comencem l'anàlisi dels programes electorals per a la festa de les de Falles dels principals partits polítics valencians amb les propostes del Partit Popular. Cal recordar que el Partit Popular ocupa la Regidoria de Festes des de l’any 1995 (Alfonso Grau va ser-ne regidor del 1995 al 2003 i Félix Crespo, del 2003 al 2011). El fet que el PP haja dirigit esta àrea en els últims anys fa que en l’anàlisi del seu programa electoral hàgem també de tindre en compte com a referència les propostes amb què es va a presentar a les eleccions fa quatre anys.

El programa electoral de Falles del PP del 2011 l’encapçala la proposta que les Falles siguen reconegudes com a patrimoni cultural inmaterial de la humanitat per la UNESCO:

Estudiar nuevas vías para continuar mejorando el desarrollo y celebración de la fiesta de las Fallas, teniendo en cuenta la cantidad de gente que participa en ellas de forma activa y la de visitantes y turistas que la disfrutan. Nuestro objetivo es obtener el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que otorga la UNESCO, como paso previo al planteamiento de nuevas metas culturales, económicas y sociales de la fiesta de las Fallas.

Considerem que la candidatura de les Falles a patrimoni de la humanitat es una iniciativa interessant que hauria de servir per a obrir un debat sobre el model de festa que vol i necessita la ciutat. Però sembla que no s'aprofita esta ocasió, ja que en cap lloc del programa electoral trobem una proposta concreta sobre esta qüestió. Ni tan sols es fa esment dels mecanismes que podrien articular eixe debat i l’establiment del nou “planteamiento” de què es parla (un pla estratègic?, amb la participació de quins sectors?).

En este punt, caldria insistir que en tot el procés per a plantejar la candidatura a patrimoni cultural immaterial de la humanitat és necessari aconseguir la màxima col·laboració entre institucions i el major suport social, evitant disputes i utilitzacions partidistes, com ara la picabaralla entre el PP i el PSOE en el Congrés dels Diputats sobre la paternitat de les mocions de suport.

D’altra banda, els primers passos fets per l’Ajuntament revelaren certs desconeixement i improvisació. Una mostra: els impulsors desconeixien que un pas previ necessari era que la festa de les Falles fóra declarada BIC, un procés molt més senzill i assequible que ningú no s’havia plantejat mai fins ara. Això, de fet, explica el segon punt del programa electoral del PP, que en realitat és una simple conseqüència del primer (tot i que en realitat hauria de ser el pas previ).

Realizar los trámites administrativos y documentales necesarios para la obtención del título de Bien de Interés Cultural de la fiesta de las Fallas por parte de la Generalitat Valenciana, como reconocimiento a su singularidad y trascendencia en la actividad festiva tradicional de nuestra ciudad y su repercusión en el tejido social, cultural y económico.

Hi ha uns altre fets vinculats a esta candidatura que cal considerar, perquè posen en evidència algunes contradiccions del PP pel que fa al patrimoni faller: declaracions retòriques d’impuls que no es corresponen amb mesures efectives de conservació i protecció.

En primer lloc, l’estat del Museu Faller, del qual el programa del PP diu:

Ampliar las dependencias del Museo Fallero, permitiendo una adecuada distribución de ninots y de otros artículos de valor patrimonial que, por su antigüedad, merecen ser disfrutados con mayor comodidad creando una visión global de la historia de la fiesta fallera.

En realitat, este punt no és més que una reelaboració d’una altra promesa (incumplida), que portava el programa electoral del PP del 2007:

Ampliar el Museo Fallero, trasladándolo al actual edificio de Junta Central Fallera, facilitando una visión más cómoda al visitante, ya que el recinto actual reduce su espacio libre cada año, con la recepción de los ninots indultats.

És necessari subratllar que un dels arguments que poden ajudar a aconseguir la declaració de les Falles com a patrimoni cultural és precisament l’existència d’uns mecanismes adequats per a conservar aquells valors que li atorguen especificitat. I en este cas resulta imprescindible l’existència del Museu Faller. Però al mateix temps cal recordar que el Museu Faller no té reconegut legalment l’estatus de museu per la Conselleria de Cultura. Ni tan sols el de col·lecció museogràfica (que, en canvi, sí que té el Museu de l’Artista Faller, que depén del Gremi d’Artistes Fallers). Es tracta d’una responsabilitat de l’Ajuntament de València, que no ha fet res en els últims anys per a solucionar-ho. Recordem que el fet de no tindre l’estatus de museu, per exemple, impedix l’accés a ajudes per a conservació dels béns o a ajudes per a la seguretat.

Un altre element favorable a la declaració de les Falles com a patrimoni cultural és l’existència del Centre de Documentació, Informació i Difusió de la Festa de les Falles, que té com a funció conservar, catalogar i difondre el patrimoni documental (escrit, gràfic, audiovisual) generat per la festa. El PP es fa ressò del centre en el seu programa:

Aportar nuevas mejoras al Centro de Documentación e Investigación de la Fiesta de las Fallas, contribuyendo a mejorar nuestros conocimientos y los de futuras generaciones sobre una fiesta que tiene más de siglo y medio de historia y que su estudio abre caminos a investigaciones de carácter científico y especializado en diversas ramas universitarias.

Sobre això, cal recordar que el programa electoral del 2007 ja parlava de “potenciar” el centre de documentació:

Potenciar el Centro de Documentación e Investigación de la Fiesta de las Fallas, recientemente creado, dotándolo de referencias de todos los documentos publicados sobre las fallas.

Però la realitat és que el centre de documentació, que és de titularitat municipal, té des dels seus inicis un caràcter discontinu, sense una partida fixa en els pressupostos municipals, cosa que dificulta l’estabilitat del projecte.

Un altre exemple de contradicció en el discurs del PP són les propostes sobre els artistes fallers. El programa del 2011 diu:

Apoyar al Gremio de Artistas Falleros escuchando sus propuestas para mantener viva la Ciudad del Artista Fallero, a fin de mejorar permanentemente su entorno y el de las propias naves e incentivar los cursillos de formación de nuevos profesionales de la construcción de fallas y carrozas.

Una redacció que recorda una altra promesa (també incomplida) del programa del 2007:

Ampliar la Ciudad del Artista Fallero, entre las actuales naves y la ronda, lo que permitirá ampliar las instalaciones de los talleres artesanos y potenciar su actividad.

Cal recordar que eixa ampliació promesa no s’ha dut a terme mai i que actualment no hi ha cap pla urbanístic que tinga en compte l’ampliació de la Ciutat de l’Artista Faller.

A més, quan es parla de cursets de formació de professionals, darrere d’esta redacció, el PP es referix a uns cursos de formació d’aprenents dins del Pla de Formació i Ocupació Local. Estos són uns cursos interessants, però que no poden substituir ni solucionar la necessitat d’una formació reglada per als artistes fallers.

En este sentit, si bé el Ministeri d’Educació té pràcticament enllestit el títol superior d’artista faller, correspon a la Conselleria d’Educació desplegar-lo i aplicar-lo en l’àmbit de les seues competències. Doncs bé, el PP valencià no ha fet cap pas previ dels que podria haver fet per a agilitar-ne la implantació: estudiar en quins centres s’oferirà la titulació, anar seleccionant el professorat (de plantilla o contractat) adequat o cooperar amb les universitats valencianes per a desplegar programes d’R+D+i que milloren l’espai professional guanyant en qualitat i competitivitat.

La gestió de la festa centra un altre dels punts del programa electoral del PP del 2011, el que fa referència a la Junta Central Fallera:

Iniciar la construcción de unas nuevas dependencias de la Junta Central Fallera, con el fin de permitir al órgano rector de la fiesta mayor capacidad de gestión y unos medios más acordes con su actividad y el volumen de atención y gestiones administrativas que genera el colectivo fallero.

Sobre això, caldria fer dos observacions. En primer lloc, les referències a la la JCF es mouen en un discurs genèric i poc concret que no planteja cap canvi en el seu model de gestió. Així, no es té en compte la possibilitat d’aplicar noves fórmules complementàries, com ara introduir en el funcionament criteris de la gestió cultural o reforçar la professionalització en certes àrees.

En segon lloc, caldria recordar una altra promesa (incomplida), que el PP va arreplegar en el programa electoral del 2007 i que va anunciar amb bombo i platerets (fins i tot va dir que el lloc ja estava decidit i seria al costat de la Ciutat Fallera):

Crear el Casal Fallero de la Ciudad, que dará respuesta a las necesidades de infraestructura de las distintas Comisiones (con salón de actos para presentaciones y concursos…) que, debido a la gran actividad que desarrollan, precisan de dotaciones de las que carece el actual edificio de la Junta Central Fallera.

En altres casos del programa electoral és difícil avaluar la viabilitat de les propostes per la manca de concreció d’alguns punts. És el cas, per exemple, del que parla del finançament de les comissions de falla, on no es va més enlà d’una redacció poc precisa.

Ampliar las vías de financiación para las comisiones de Falla, en la compra de casales, la plantá de las fallas, la instalación de adornos luminosos y en relación con otros aspectos que permita la legislación vigente.

Hem parlat adés de la necessitat d’obrir un debat sobre el model de festa que es vol per als pròxims anys, impulsat per la declaració de les Falles com a patrimoni de la humanitat. En eixe sentit, resulta decebedor vore com l’única proposta sobre el programa d’actes és la de potenciar els actes protocol·laris, sense pensar en altres festejos que puguen confrmar una oferta atractiva i integradora de veïns i visitants.

Consolidar y mejorar todos los actos de relevancia organizados en torno a esta fiesta, como la Gala Fallera, que se ha convertido en el gran encuentro anual de las Fallas de Valencia. En el mismo sentido, potenciaremos los actos de mayor protocolo como el intercambio de fotografías, la presentación anual de los indumentaristas de las Cortes de Honor y de las Falleras Mayores de Valencia, los actos oficiales de la Junta Central Fallera en San José, la celebración de la Gala de la Pirotecnia y la celebración de la Gala del Artista Fallero en dependencias municipales para su mayor realce.

Precisament, la relació entre veïns i fallers, tan polèmica en els últims anys, mereix atenció en el programa per a esbossar unes declaracions d’intenció que, per a ser efectives, haurien d’anar acompanyades de mecanismes estables de participació de tots els sectors implicats, la concreció dels quals es troba a faltar:

Incidir en la campaña de concienciación de colectivos vecinales y festivos para seguir obteniendo un alto grado de entendimiento entre todos. La campaña Convive las Fallas. Las Fallas son la expresión popular de tu barrio. Acércate a ellas, debe ser la base para potenciar las relaciones entre colectivos de vecinos y de falleros, hacer compatibles las actividades de unos y otros, dar al ciudadano una clara sensación de proximidad y eliminar barreras ante la administración.

Intensificar el diálogo con responsables de seguridad ciudadana para buscar vías permanentes de solución y buen entendimiento, anticipándose a los potenciales problemas que se puedan derivar de la celebración de los diferentes actos, siendo el concepto de seguridad prioritario a la hora de organizar y planificar cualquier actividad festiva.El programa electoral del Partit Popular per a les eleccions municipals a la ciutat de València es pot consultar en l’adreça http://www.ritabarbera.com/resources/image/PROGRAMA_ELECTORAL_2011.pdf