dissabte, 14 de maig de 2011

COMENTARIS AL PROGRAMA ELECTORAL DE FALLES DE LA COALICIÓ COMPROMÍS PER VALÈNCIA DEL 2011

La coalició Compromís per València presenta per a les eleccions del 22 de maig de 2011 un programa electoral molt ambiciós quant a la gestió de les festes de la ciutat i, molt especialment, de les Falles.

El desavantatge de partida que representa no haver format part del govern municipal i no estar present a l’hemicicle, és substituït en esta ocasió per un programa prou elaborat que aborda propostes concretes, s’atreveix amb temes de certa problemàtica i els interrelaciona amb certa ideologia sobre la festa.

Del text del programa de Compromís pot extraure’s que el model de política festiva de la coalició electoral està basat en tres pilars fonamentals: professionalització, participació i investigació. I que eixos tres pilars s’articulen a partir d’un nou model organitzatiu entorn a la gestió de les festes de la ciutat; efectivament, Compromís proposa la creació d’un Institut Municipal de Cultura Popular que, malgrat no determinar la seua personalitat jurídica, comptaria amb personal especialitzat i un programa d’activitats públiques per tal de promocionar les manifestacions de cultura popular de la ciutat en continua col•laboració amb diferents sectors i col•lectius ciutadans i les universitats valencianes.

Però, si ens centrem en les propostes específiques sobre Falles, podem vore com es reprodueix eixa mateixa articulació de la política festiva en tres pilars.


PROFESSIONALITZACIÓ

La coalició Compromís proposa “potenciar la professionalització de la Junta Central Fallera, especialment en el sector de promoció exterior, mitjans de comunicació, cultura i festejos”. Este es un tema del què alguns hem parlat en conversacions informals i inclús hem deixat reflectit per escrit quan hem tingut ocasió; jo mateix proposava molt recentment una progressiva professionalització en algunes àrees de la Junta Central Fallera a partir del perfil interdisciplinar que suposa el professional de la gestió cultural. Per suposat, entenc que ésta no seria una mesura enfrontada al voluntariat dels actuals membres de la Junta Central Fallera, sino una manera complementària d’aconseguir uns resultats més professionals, una major eficiència dels recursos i una millor promoció de l’activitat de la mateixa JCF.

Igualment, es proposa una “reforma del Museu Faller per a introduir-lo en els paràmetres més avançats de la nova museologia, amb plantejaments més moderns, participatius, multimèdia i pedagògics, i molt especialment orientat a difondre la peculiaritat de la festa fallera entre les persones que visiten València”. És a dir, una reforma atenent a criteris professionals de la museologia i museografia actual. Des d’una perspectiva d’una persona amb una important sensibilitat professional per estos temes, fa molt de temps que s’hauria haver realitzat una reforma integral del discurs i presentació del mateix, però també (i ací no entra el programa de Compromís) d’una reorganització museològica: al meu entendre, s’hauria de dotar del reconeixement administratiu de museu (amb el què no compta en l’actualitat), la designació d’un director amb autonomia de gestió, l’establiment d’un programa d’activitats de difusió, la formalització d’una línea de restauració dels ninots amb la col•laboració del Gremi d’Artistes Fallers, i la implantació d’un programa d’investigació i publicacions, entre altres molts aspectes museístics.

Una altra proposta, que entenc que va en la mateixa línia de la professionalització, és la que planteja “crear la Cavalcada de la Plantà per a sustituïr l’actual Cavalcada del Ninot”. Front a la crisi continuada de la tradicional cavalcada i els intents frustrats per recuperar-la, Compromís per València proposa una cavalcada dissenyada amb una perspectiva professional en la línia dels espectacles moderns de carrer. Reconec que em sembla una proposta arriscada, però que donada la situació actual de la cavalcada seria convenient intentar-ho; s’hauria d’anar en compte possiblement en el seu grau d’intervenció professional, ja que actualment és un acte oficial que compta amb la participació dels fallers i en el que les despeses són mínimes.


INVESTIGACIÓ

El programa polític de la coalició electoral presenta tres propostes lligades íntimament amb la investigació sobre la festa i aplicada a ella mateixa.

Proposa “incrementar les dotacions d’espai, econòmiques i de personal del Centre de Documentació, Informació i Difusió de la Festa de les Falles (CDF)”. Este centre, que va posar en marxa l’actual equip de govern municipal, ha patit des del primer moment importants mancances econòmiques, de personal i d’equipament; a més, es tracta d’un servei que ni l’ajuntament, del qual depèn, ni la Junta Central Fallera han donat a conèixer convenientment i que podria servir com a complement a l’arxiu de la JCF, el qual presenta moltes limitacions per a proveïr d’informació els estudiosos de la festa.

El programa electoral de Compromís per València també inclou la “realització d’un estudi sociològic en profunditat sobre la realitat social de la festa de les Falles a la ciutat de València” que “serviria de base per a la realització d’un Pla Estratègic sobre les Falles de València”. Recentment, des de la Federació de Falles d’Especial, es presentava, amb la denominació de Pla Estratègic, tot un seguit de propostes que anaven encaminades a potenciar turísticament la festa; però este “pla estratègic” no comptava (al menys aparentment) amb cap estudi previ que permetera derivar eixes propostes, ni tan sols amb una misió, visió i objectius clarament establits. Potser siga necessari la redacció d’un pla estratègic per a les Falles, pero este ha de passar necessàriament, no tan sols per la realització d’un estudi sociològic, sino també per l’elaboració d’un estudi econòmic, la formació de taules sectorials, la implicació de tots els actors socials que d’alguna manera (directa o indirectament) participen de la festa i la ciutat, i un amplíssim debat que permeta consensuar quin model de festa volem.

En la mateixa línia, es proposa la “realització d’un estudi en profunditat sobre la incidència de les falles, especialment dels nous materials, en la contaminació de la ciutat”. Sóc partidari que cal afrontar este tema sense complexos; ja fa temps que venim sentit opinions enfrontades al respecte, i inclús demonitzacions d’estudis i propostes, però pense que ja és hora que una societat avançada com la valenciana s’implique en saber el seu grau de contaminació, però no només en quant a la combustió de les Falles, sino també amb el reciclatge de materials, la contaminació acústica i tantes altres coses. La proposta parla d’incentivar “la realització de les falles amb els materials menys contaminants”, però, per què no la realització de campanyes de reciclatge de materials als casals facilitant contenidors específics? O incentivar que, durant la setmana de les falles, totes les comissions de la ciutat posen a l’abast de tots d’almenys dos urinaris portàtils? Són algunes idees.


PARTICIPACIÓ

La festa és participació. Sense la implicació directa com a actors dels veïns i habitants no pot haver un fenòmen festiu; és la participació la que estableix la diferència entre festa i espectacle, i sembla que la coalició Compromís n’és conscient.

Si abans parlàvem de la proposta de substituir l’actual Cavalcada del Ninot per oferir una en la que s’intensifique la professionalització, ara hem de fer resò de la proposta de “crear una nova Cavalcada del Ninot en recollir les comissions els ninots de l’Exposició del Ninot”. Efectivament, entorn a la recollida dels ninots de l’exposició, les diferents comissions falleres han anat establint una mena de cavalcada improvisada, amb disfresses (en ocasions al•legòriques al ninot que van a recollir), càntics i inclús la participació de músics; esta proposta de Compromís podria anar en la línia d’ampliar eixes cavalcades improvisades a les pròpies demarcacions de les comissions, on s’afegirien la resta de ninots que conformen el cadafal a plantar eixa mateixa nit. Al meu parer, una proposta d’esta mena seria interessant, i trobe que desitjable (jo mateix vaig proposar una cosa semblant en alguna conversa informal al si de la meua comissió fa algun temps) sempre i quan no anara en detriment de la improvisació i participació dels fallers; trobe que la festa actual de les falles ha perdut molt de la improvisació festiva, i això és vital per conservar-la viva.

Altres dos propostes parlen de “generar mecanismes d’integració d’immigrants en la festa fallera” i de “potenciar la participació de les dones i dels joves en els llocs de responsabilitat de les comissions falleres i en la Junta Central Fallera”. Estic totalment d’acord en la primera proposta, mentres que he de plantejar els meus dubtes front a la segona. És cert que les comissions falleres han servit com a element integrador en el barri o la ciutat per als nouvinguts, però l’actual individualitat en la vida ciutadana ha fet que la integració en la col•lectivitat no es considere necessària; de fet, en molts barris la gran majoria de veïns no participen de la comissió fallera; els immigrants tenen més complicat integrar-se en una societat aliena, i si les falles actuaren com a element cohesionador d’un barri i implicat amb ell ho tindrien més fàcil; caldria treballar en eixe sentit. Deia que tinc dubtes respecte a la proposta de les dones i joves perquè considere que actualment ja participen en llocs de responsabilitat: ja és habitual la presència de vicepresidentes en JCF i de delegades de sector, i existeix una considerable quantitat de dones implicades en les diverses delegacions; respecte a les comissions, s’ha normalitzat la presència de presidentes i l’arribada a la presidència de persones joves, ja siguen dones o homes. Una altra cosa seria potenciar els atractius que permeteren al més joves apropar-se a les comissions de falla com a espais de convivència, intercanvi i interrelacions personals, amb propostes d’oci allunyades de la cultura del alcohol.

El programa electoral de Compromís per València proposa crear un “voluntariat faller composat per joves amb capacitació lingüística per guiar i assessorar als turistes sobre tots els aspectes de la festa”. Esta proposta, que és certament original en el món festiu i que seria molt saludable per a la projecció turística de la ciutat, em planteja dos importants reticències: per una part, la possibilitat real de comptar amb joves voluntaris per atendre als turistes en lloc de participar activament en la festa (no és el mateix poder participar com a voluntari en la promoció i organització d’un event més restringit com la Fòrmula 1, per exemple, que d’una festa on es té la opció real de participar i implicar-se amb certa quotidianitat) i, per l’altra, l’opinió personal que eixa tasca es podria desenvolupar amb informadors turístics professionals, uns horaris especials i ininterromputs de les oficines turístiques i nous mecanismes que permeteren arribar eixa informació al major nombre possible de visitants sempre de part de professionals de la informació turística.

L’última proposta d’este grup relacionat amb la participació és la de crear “jurats infantils per a la valoració de les falles infantils”. La inclusió d’esta proposta en el grup de participació és perquè retorna als més menuts el protagonisme del què mai se’ls hauria haver llevat, que és la falla infantil. Esta proposta fa molt de temps que està present a diferents espais d’opinió, però els interessos que hi ha darrere dels premis fa que mai ningú s’haja atrevit a dur-la endavant. Fer alguna experiència pilot en eixe sentit potser retornara a les falles infantils l’esperit que les va originar.


ALTRES PROPOSTES

En este text s’han dividit les propostes en eixos tres pilars bàsics en què sembla sustentar-se el model festiu que planteja esta coalició electoral. Però, a banda, Compromís per València fa onze propostes més, la majoria de les quals aborda aspectes que fa molt de temps formen part del debat públic. Estes propostes són les següents:

- “Reforma del Concurs de Falles, amb la creació de premis transversals amb introducció de jerarquia de premis limitada. Possibilitat de deixar premis deserts. Introduir jurats mixtos de persones falleres i no falleres, així com que un percentatge dels membres dels jurats siga elegit per sorteig entre els propis fallers i falleres”. Totalment d’acord; és hora de tractar i reformar la distribució de premis i la formació dels jurats de falles; hauria de donar-se una major importància als premis d’enginy i gràcia i crear eixos premis transversals que permetera dignificar el concurs de falles, alhora que replantejar la conformació dels jurats per establir mecanismes que evitaren els amiguismes i els recels front a les deliberacions.

- “Potenciar noves formes d’exaltació de les falleres majors de València, sense mantenidor o amb mantenidors valencians i en valencià”. És injust per a la societat valenciana fallera no donar la possibilitat d’exaltar a la seua representant en la llengua natural d’una part important dels seus conciutadans, mentres la dialèctica política i l’ordenament jurídic posa el valencià al mateix nivell normatiu que el castellà; a més, comptem amb grans poetes, escriptors, actors i tants altres professionals dels seus respectius sectors que podrien fer un extraordinari paper com a mantenidors. Igualment, nombroses comissions falleres que participen al concurs d’exaltacions de la JCF han demostrat que no és necessària la presència d’un mantenidor per fer-ho dignament. Pense que la Junta Central Fallera hauria de ser pionera en eixe sentit i apostar decididament per la modernització dels actes oficials.

- “Crear una convocatòria regular i operativa de congressos fallers”. Ja fa deu anys des de l’últim congrés faller i la societat valenciana i fallera han canviat molt; si bé no sé si l’establiment d’avantmà d’una convocatòria regular seria convenient, sí pense que és necessària la convocatòria d’un nou congrés faller amb un format totalment operatiu que permeta enfrontar-se als reptes actuals i adelantar-se als futurs.

- “Redinamitzar i reformar el sistema d’elecció de la Falla Municipal, apostant per les noves tendències en l’art faller i creant estímuls per a la participació d’artistes de renom i la col•laboració amb artistes d’altres disciplines”. La falla municipal hauria de ser, efectivament, un “monument singular i diferenciat amb projecció exterior”; hauria d’abandonar la temàtica apologètica amb estètica neutra per apostar decisivament per una renovació estètica i temàtica, de manera que la plaça servira d’espai públic per a la innovació fallera.

- “Potenciar intensivament l’ús del valencià en la festa com a element integrador i identificador”; esta proposta no hauria de ser necessària, ja que l’Ajuntament i la Junta Central Fallera, com a administracions públiques, haurien d’haver-lo normalitzat d’acord amb la legislació autonòmica vigent, però no és així. Una possible eina per a ajudar a eixa potenciació seria una altra proposta de Compromís, com és la “creació d’un concurs municipal de llibrets de falla”, encara que també podria modificar-se la participació econòmica amb el concurs de llibrets de Lo Rat Penat per establir mecanismes de modernització i rigorització d’eixe concurs.

- Relacionat amb l’ús de la llengua pròpia està també la proposta de “potenciar la música en valencià, especialment en l’ambientació del cicle de mascletades”. De manera semblant a la falla municipal, les mascletades en la plaça de l’Ajuntament haurien de servir com a altaveu per a les propostes musicals més actuals del panorama valencià, atenent a la gran quantitat de persones que es concentra entorn a estos esdeveniments pirotècnics.

- “Generar ajudes per a la reconversió de la Ciutat de l’Artista Faller en un districte cultural avançat”. Tots els partits polítics parlen de la potenciació d’este nucli empresarial, però la proposta de Compromís va més enllà incorporant el concepte de districte cultural amb voluntat de modernitzar-lo.

- En una altra proposta, la coalició electoral es compromet a reformar l’Exposició del Ninot, “introduint criteris de qualitat per al concurs, fent que la participació siga opcional i eliminant mecanismes de censura”. En els últims anys s’han fet públics actes de censura o autocensura en els ninots de l’exposició que és necessari evitar per no perdre la verdadera essència crítica de les falles. Tal vegada, això sí, esta proposta siga conflictiva en l’opcionalitat de la participació, atès el risc de reduir en gran mesura els ninots exposats i desvirtuar, en part, la projecció pública de la mateixa.

- “Intensificar els mecanismes d’implantació de la xarxa d’internet i intranet en les falles” i “reforçar la pàgina web de la Junta Central Fallera (...) eliminant la propaganda politicoinstitucional”.

- I, per últim, “recuperar l’Albereda per als concerts de falles i combinar la presència de grups internacionals amb grups locals i en valencià”, permetent recuperar un element desaparegut fa molts anys i que servia com una de les principals activitats nocturnes de la ciutat, obertes a tots.


Amb este text hem tractat de fer un breu i ràpid anàlisi valoratiu del programa electoral de la coalició Compromís per València. En les propostes que presenta, hem detectat que algunes d’elles són inspirades en propostes fetes públicament per persones o col•lectius: la potenciació de la música en valencià és una demanda del Col•lectiu de músics en valencià; públicament s’han exposat opinions al voltant de concurs de falles, cavalcades, i jurats; en debats públics s’ha parlat de la reconversió de la Ciutat de l’Artista Faller; en diverses publicacions s’ha parlat de la professionalització de la gestió fallera, els jurats o l’ús del valencià; i diversos d’eixos temes s’han parlat en debats i fòrums d’internet. L’adaptació i assumpció de propostes ciutadanes enriqueix el programa electoral dels partits polítics, i la proposta de Compromís constitueix un programa coherent i ambiciós.

Només queda comprovar que l’acció política d’esta coalició, en entrar al govern municipal, actue en conseqüència amb estes propostes i que no es convertisquen en paper mullat.El programa electoral de Compromís per València per a les eleccions municipals a la ciutat de València es pot consultar en l’adreça:

http://es.scribd.com/doc/54310539/Programa-Electoral-Compromis-per-Valencia-val


José Martínez Tormo